(Laatste update: 08/08/2022 - v. 1.3)

Wat is dit document? Op grond van art. 13 Reg. UE n. 679/2016 ("GDPR") wordt in dit privacybeleid uitgelegd hoe Ledworks S.r.l. ("Ledworks" of "Wij" of "Ons") persoonsgegevens verzamelt, opslaat, gebruikt, overdraagt en bekendmaakt van onze gebruikers ("Gebruikers" of "U") die de pagina's van onze website https://twinkly.com ("Site") doorbladeren.
Voor het doel van dit privacybeleid betekent "Persoonsgegevens" alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon ("Persoonsgegevens").


 1. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Ledworks S.r.l. BTW IT09521280967 met maatschappelijke zetel in Via Primo Maggio 1 - 35035 - Mestrino (PD).
  Als u vragen hebt over dit privacybeleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via de volgende gegevens: privacy@ledworks.io

   Uitsluitend met betrekking tot gegevensverwerking betreffende het beheer van verkopen en transacties in het kader van onze e-commerce (d.w.z. orderbeheer, verkoop en levering van producten, retouren- en garantiebeheer en andere activiteiten die nodig zijn om producten via onze e-commerce te verkopen), zijn wij en Triboo Digitale S.r.l. VAT IT02912880966 met statutaire zetel in Viale Sarca 336 - 20126 - Milano ("Triboo") gezamenlijk verantwoordelijk als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking. Met betrekking tot de gezamenlijke processen bepalen wij en Triboo gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking.

   In een overeenkomst over het gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke schip overeenkomstig artikel 26 GDPR, hebben wij en Triboo bepaald hoe de respectieve taken en verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens zijn gestructureerd en wie welke gegevensbeschermingsverplichtingen vervult. In het bijzonder is bepaald hoe een passend beveiligingsniveau en jouw rechten als betrokkene kunnen worden gewaarborgd, hoe de informatieverplichtingen op grond van de gegevensbeschermingswetgeving gezamenlijk kunnen worden vervuld en hoe mogelijke incidenten op het gebied van gegevensbescherming kunnen worden gemonitord. Dit houdt ook in dat ervoor wordt gezorgd dat aan de meldings- en kennisgevingsverplichtingen wordt voldaan.

   Houd er rekening mee dat wij de enige gegevensbeheerder zijn voor alle andere verwerkingen die afwijken van de verwerkingen die in de vorige paragrafen zijn opgesomd.
 2. Doeleinden van verwerking, rechtsgrondslag, Persoonsgegevens en bewaartermijn
  Wij verwerken Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, zoals hieronder gespecificeerd. De volgende tabel toont ook de rechtsgrondslag die de verwerking rechtvaardigt en de periode waarin de gegevens worden bewaard.

Doeleinden

Persoonlijke gegevens

Wettelijke basis

Bewaren van gegevens

A.   Beheer van verkopen en transacties via onze e-commerce
(gezamenlijke controle)

✓ Volledige naam
Rekeninggegevens
Betalingsgegevens
Contactgegevens
✓ Verzendadres
Factuuradres
Bestelgegevens

Uitvoering van precontractuele en contractuele bepalingen [Art. 6, 1, letter b) GDPR].

Tot het verstrijken van de bewaartermijn van de gegevens, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving en volgens artikel 2946 en volgende van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek.

B.    Nieuwsbrief
(Enig beheer door Ledworks)

✓ Contactgegevens (e-mail)

Toestemming [Art. 6, 1, letter a) GDPR]

Tot intrekking van toestemming

C.    Verzenden van materialen voor marketingdoeleinden (per post, SMS of instant messaging diensten)
(Uitsluitend beheer door Ledworks)

✓ Contactgegevens (e-mail, telefoonnummer)

Toestemming [Art. 6, 1, letter a) GDPR]

Tot intrekking van toestemming

D.   Beheer van verzoeken wanneer u contact opneemt met onze Klantenservice voor assistentie
(Enig beheer door Ledworks)

✓ Alinea-informatie (Naam en achternaam)
Contactgegevens (e-mail)

Uitvoering van precontractuele en contractuele bepalingen [Art. 6, 1, letter b) GDPR].

Totdat aan uw verzoek is voldaan;

E.    ons in staat te stellen alle wettelijk vereiste formaliteiten te vervullen
(gezamenlijke zeggenschap voor wetten die van toepassing zijn op verwerking sub A), anders alleen zeggenschap door Ledworks)

✓Alinea-informatie (Naam en achternaam)
✓Woonadres
✓Contactgegevens (e-mail)

Wettelijke verplichting [Art. 6, 1, letter c) GDPR]

Tot het verstrijken van de bewaartermijn van de gegevens, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving.

F.    De website verbeteren door te analyseren hoe Gebruikers door de Website navigeren en/of deze gebruiken
(Enig beheer door Ledworks)

✓IP-adres
Online-ID
Informatie over het apparaat

Gerechtvaardigd belang
[Art.6, 1, letter f) GDPR]

Niet van toepassing (geaggregeerde of anonieme gegevens).

G.   Het opsporen of voorkomen van frauduleuze activiteiten en het uitoefenen van onze rechten in rechtszaken
(Gezamenlijk beheer voor gevallen die verband houden met verwerking sub A), anders alleen beheer door Ledworks)

✓ Persoonlijke gegevens
✓ Contactgegevens (e-mail)
✓IP-adres
✓ Domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die toegang hebben tot de site
✓URIAddress (Uniform Resource Identifier) van het reserveringsverzoek en de tijd waarop het verzoek is gedaan.

Gerechtvaardigd belang
[Art.6, 1, letter f) GDPR]

10 jaar

 1. Aard van de verstrekking van Persoonsgegevens en gevolgen van een weigering om deze te verstrekken
  De verstrekking van Persoonsgegevens voor het in par. 2.A) is noodzakelijk en een weigering door de Gebruiker maakt het voor ons onmogelijk om onze contractuele verplichtingen na te komen en de Gebruikers te voorzien van de functionaliteiten, diensten en gevraagde informatie zoals hierboven gespecificeerd.
   Het verstrekken van Persoonsgegevens voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in par. 2.B)-2.C) is optioneel en een weigering door deGebruikers zal geen gevolgen hebben voor de uitvoering van de diensten of de functies en de levering van informatie die via de Site wordt aangevraagd.
   Het verstrekken van Persoonsgegevens voor het doel dat wordt uiteengezet in par. 2.D) is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
   Het verstrekken van Persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd in par. 2.E) is automatisch en impliciet in de protocollen voor internettransmissie.
 2. Sociale plug-ins
  Het is mogelijk om toegang te krijgen tot de App via plug-ins voor sociale netwerken (bijv. Facebook, Apple, Google, etc.). Als U onze Site bezoekt via een dergelijke plug-in, maakt de internet browser direct verbinding met de servers van het sociale netwerk en wordt de plug-in op het scherm weergegeven dankzij de verbinding met de browser. De plug-in geeft aan de server van het sociale netwerk door welke pagina's de Gebruikers hebben bekeken. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door sociale netwerken in het algemeen en over de rechten en methoden die beschikbaar zijn om de privacy van de betrokkene in deze context te beschermen, is te vinden op de pagina van het sociale netwerk over gegevensbescherming.
 3. Ontvangers Waar nodig sturen we uwPersoonsgegevens door naar:

  • Ledworks' of Triboo werknemers en consultants die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking;
  • Derden die wij of Triboo gebruiken om onze diensten te leveren. Deze subjecten (waaronder bankoperators, hosting- en cloudserviceproviders, koeriers; bedrijven die marketingactiviteiten uitvoeren) kunnen Persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijken of externe gegevensverwerkers. Alle gegevensverwerkers zijn adequaat geselecteerd en bieden de garantie dat de regels voor de verwerking van persoonsgegevens worden nageleefd;
  • Politie en gerechtelijke en administratieve autoriteiten, in overeenstemming met de wet, voor het opsporen en vervolgen van misdrijven, het voorkomen van en beschermen tegen bedreigingen van de openbare veiligheid, om Ledworks of Triboo in staat te stellen een recht vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen in een rechtbank, evenals om andere redenen die verband houden met de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

De bijgewerkte lijst van aangewezen gegevensverwerkers kan op verzoek van Gebruikers worden verstrekt via de kanalen vermeld in paragraaf 9.

 1. Internationale gegevensoverdracht
  Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen bevinden. Wanneer Wij uw persoonsgegevens doorgeven van de EER naar derde landen, d.w.z. landen buiten de EER, doen Wij dit alleen op basis van passende waarborgen of indien anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 2. Gegevensbeveiliging
  We beschermen je persoonlijke gegevens door middel van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de risico's van gegevensverlies, misbruik, onbevoegde toegang en onbevoegde openbaarmaking en wijziging te minimaliseren. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld firewalls en gegevensversleuteling, evenals fysieke toegangsbeperkingen voor ons datacenter en autorisatiecontroles voor toegang tot gegevens.
 3. Gegevensbewaring
  We nemen maatregelen om uw Persoonsgegevens te verwijderen of te bewaren in een vorm die het niet mogelijk maakt om U te identificeren wanneer deze informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze verwerken, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze informatie langer te bewaren.

  Met betrekking tot het doel in par. 2.B)-2.C), kunt u te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken door een bericht te sturen naar privacy@ledworks.io of door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mailnieuwsbrief.
 4. Uw rechten
  U kunt te allen tijde de rechten uitoefenen waarnaar wordt verwezen in Artikel 15 en volgende van de GDPR voor toegang, rectificatie, transformatie, blokkering, annulering, beperking van de verwerking, op de wijze zoals bepaald in Artikel 12 GDPR.
  GDPR voor toegang, rectificatie, transformatie, blokkering, annulering, beperking van de verwerking, op de wijze zoals bepaald in Artikel 12 GDPR.

   Gebruikers kunnen hun door de GDPR verleende rechten uitoefenen door contact op te nemen, (alleen met betrekking tot verwerkingen volgens welke wij optreden als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking met Triboo) ongeacht, Triboo, (i) door het sturen van een aangetekende brief met bericht van ontvangst naar het hoofdkantoor van Triboo (Viale Sarca 336 Edificio 16, 20126 Milaan) of (ii) door het sturen van een aangetekende e-mail naar triboospa@legalmail.it of (iii) door contact op te nemen met de door de Triboo Group aangestelde functionaris voor gegevensbescherming (DPO), Shibumi S.r.l. in de persoon van Lapo Curini Galletti op curinigalletti@triboo.it of Ledworks (in dit geval ook voor de verwerking volgens welke zij optreedt als enige verantwoordelijke voor de verwerking) (i) door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar Ledworks S.r.l. Tortona Street 37 - 20144 - Milaan, Italië, of (ii) door een e-mail te sturen naar het adres privacy@ledworks.io.

   Triboo zal alleen voldoen aan uw verzoeken met betrekking tot de in paragraaf 2 A) genoemde verwerkingen (en de daarmee verband houdende verwerkingen), terwijl Ledworks zal voldoen aan de verzoeken van Gebruikers met betrekking tot alle andere in paragraaf 2 genoemde verwerkingen.
  • Bij het uitblijven van een onmiddellijk antwoord of een ontoereikend antwoord van het Ledworks, of als U van mening bent dat er sprake is van een schending van de gegevensbeschermingsverordening, kunt U een beroep doen op de Italiaanse autoriteit voor gegevensbescherming op de volgende coördinaten: www.gpdp.it e-mail: garante@gpdp.it, Telefooncentrale: (+39) 06.6967711
 1. Wijzigingen in Privacybeleid
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. In dit geval wordt U onmiddellijk op de hoogte gebracht wanneer U de Site opnieuw gebruikt.

 

Klantenservice

Wij zijn 24/7 beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Krijg de laatste primeur over nieuwe Twinkly producten, promoties en meer.