1. Onderwerp

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van producten van het merk "Twinkly" (hierna de "Producten") via de e-commerce website www.twinkly.com (hierna de "Site") door gebruikers die vallen onder de definitie van "Klanten" overeenkomstig artikel 1.2 hieronder. De Site, die eigendom is van Ledworks S.r.l. met maatschappelijke zetel in Via Primo Maggio 1 - 35035 Mestrino (PD) - Italië, BTW-nummer IT09521280967 (hierna de "Eigenaar"), wordt beheerd door Triboo Digitale S.r.l. - een vennootschap van de Triboo Group - met maatschappelijke zetel in Viale Sarca 336, 20126 Milaan, Italië, fiscaal nummer, BTW-nummer en inschrijvingsnummer van het Milanese handelsregister 02912880966 (hierna "TRIBOO DIGITALE").
1.2 TRIBOO DIGITALE verkoopt de Producten op de Site voor rekening van de Eigenaar. De Partijen die betrokken zijn bij de aankoop van Producten via de Site zijn TRIBOO DIGITALE als Verkoper (hierna de "Verkoper") en de partij die een of meer Producten koopt om andere redenen dan in verband met het beroep, de zaak, het beroep of de ambachtelijke activiteit die door die partij wordt uitgeoefend, als koper (hierna de "Klant") (de Verkoper en de Klant worden gezamenlijk de "Partijen" genoemd).
1.3 De Eigenaar is geen partij bij deze algemene verkoopvoorwaarden, maar is houder van alle rechten op de domeinnaam van de Site, de logo's, de geregistreerde handelsmerken met betrekking tot de Producten die beschikbaar zijn op de Site en houder van alle auteursrechten met betrekking tot de Site en de inhoud ervan.
1.4 Elke communicatie door de Klant in verband met en/of met betrekking tot de aankoop van de Producten, met inbegrip van kennisgevingen, vorderingen of verzoeken met betrekking tot de aankoop en/of levering van de Producten of de uitoefening van het recht op annulering, enz. moet worden verzonden via het Contactformulier.
1.5 Alle aankopen worden geregeld door de algemene verkoopsvoorwaarden die op de Site worden gepubliceerd op het moment dat de bestelling door de Klant wordt ingediend.
1.6 De Site handelt in detailverkoop en is als zodanig uitsluitend bestemd voor gebruik door Klanten.  Hieruit volgt dat alleen Klanten bestellingen mogen plaatsen via de Site. Indien een of meerdere verkopen worden gedaan aan een koper die niet kwalificeert als Klant, zullen deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, echter in afwijking van hetgeen hierin is voorzien:

 1. a) het herroepingsrecht bedoeld in artikel 10 is niet van toepassing op de koper;
  b) de productgarantie bedoeld in artikel 8 is niet van toepassing op de koper
  c) geen enkele andere bepaling ten gunste van de klant die bindende bepalingen van de wet weerspiegelt of daarmee in overeenstemming is, is van toepassing op de koper;
  d) op de koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper is het Italiaanse recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken - Verdrag van Wenen 1980.

1.7 Bij het indienen van de bestelling stemt de Klant ermee in dat de bevestiging van de bestelinformatie en deze algemene verkoopvoorwaarden per e-mail wordt verzonden naar het adres dat door de Klant is opgegeven tijdens het registratie- of aankoopproces op de Site.
1.8 Klanten moeten 18 jaar of ouder zijn om aankopen te kunnen doen op de Site en moeten handelingsbekwaam zijn; de Klant verklaart aan deze vereisten te voldoen.
1.9 Alle kosten die worden gemaakt om verbinding te maken met de Site via internet, met inbegrip van eventuele telefoonkosten, worden aan de Klant in rekening gebracht volgens de tarieven van de door hem gekozen dienstverlener.

 1. Productkenmerken en beschikbaarheid in de verschillende geografische gebieden.

2.1 De Producten worden door de Verkoper verkocht met de kenmerken beschreven op de Site en in overeenstemming met de algemene verkoopsvoorwaarden gepubliceerd op de Site op het moment van de bestelling, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
2.2 De Leverancier behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk te wijzigen, zonder verplichting tot kennisgeving aan de gebruikers van de Site. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden vanaf de datum waarop ze op de Site worden gepubliceerd en zullen enkel van toepassing zijn op de verkopen die vanaf die datum worden afgesloten.
2.3 De verkoopprijzen, de op de Site verkochte Producten en/of de kenmerken ervan kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De Klant wordt bijgevolg aangeraden om de actuele prijzen te controleren alvorens de bestelling te plaatsen, overeenkomstig artikel 3 hieronder.
2.4 De Site is toegankelijk vanuit de hele wereld. De op de Site beschikbare Producten kunnen echter alleen worden gekocht door gebruikers die levering aanvragen in een van de op de Site vermelde Landen.

 1. Procedure voor productaankoop - Sluiting van elk afzonderlijk aankoopcontract

3.1 De presentatie van de Producten op de Site, die niet bindend zijn voor de Verkoper, is slechts een uitnodiging aan de Klant om een contractueel aanbod tot aankoop te doen en is geen aanbod aan het publiek.
3.2 De bestelbon die de Klant via de Site aan de Verkoper bezorgt, vormt een geldig contractueel aanbod en is onderworpen aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van deze bestelling; door een bestelling te plaatsen bij de Verkoper verbindt de Klant zich ertoe deze volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden. Alvorens over te gaan tot de aankoop van de Producten door het versturen van de bestelbon, wordt de Klant gevraagd om deze algemene verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen, evenals de mededeling betreffende het herroepingsrecht, om een kopie ervan af te drukken door te klikken op de knop 'afdrukken' en om een kopie ervan op te slaan of te bewaren voor zijn eigen administratie. De Klant zal ook worden gevraagd om eventuele fouten in zijn persoonlijke gegevens te controleren en te corrigeren.
3.3 De bestelling van de Klant wordt door de Verkoper aanvaard door de verzending van een e-mail naar de Klant waarin de bestelling wordt bevestigd, naar het adres dat tijdens het registratieproces op de Site aan de Verkoper werd doorgegeven; de e-mail bevat de tekst van deze algemene verkoopsvoorwaarden, een samenvatting van de geplaatste bestelling en een beschrijving van de productkenmerken. De bestelling van de Klant, de orderbevestiging van de Verkoper en de algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op het contract dat tussen de Partijen is ondertekend, worden elektronisch opgeslagen door de IT-systemen van de Verkoper en de Klant kan een kopie ervan aanvragen via het Contactformulier.
3.4 Elk contract voor de aankoop van de Producten wordt geacht te zijn gesloten wanneer de Klant de orderbevestiging van de Verkoper per e-mail ontvangt.

 1. Productkeuze en inkoopprocedure

4.1 De op de Site getoonde Producten kunnen alleen worden aangeschaft door de betreffende Producten te selecteren en toe te voegen aan uw virtuele winkelwagentje. Zodra die selectie voltooid is, zal de Klant, om de gekozen en aan het winkelwagentje toegevoegde Producten te kopen, gevraagd worden om (i) zich te registreren op de Site en de gevraagde gegevens te verstrekken, of (ii) indien hij reeds geregistreerd is, om in te loggen, of (iii) zijn gegevens te verstrekken zodat de bestelling kan worden voltooid en het contract kan worden afgesloten. Indien de gegevens op de bestelling verschillen van de gegevens die werden verstrekt tijdens de registratie op de Site, zal de Klant worden gevraagd om de gegevens te bevestigen (bij wijze van voorbeeld en niet beperkt tot: naam, voornaam, enz.), evenals het leveringsadres voor de gekozen Producten, het facturatieadres en, op optionele basis, een telefoonnummer waarop contact kan worden opgenomen met de Klant met betrekking tot de gedane aankoop. De Klant krijgt een samenvatting te zien van de te verwerken bestelling en wijzigt de inhoud: op dit punt dient de Klant de algemene verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen en uitdrukkelijk goed te keuren door het betreffende vakje aan te vinken en, ten slotte, de bestelling te bevestigen door op de knop "Bestelling plaatsen" te drukken; hierdoor wordt de bestelling naar de Verkoper gestuurd met de gevolgen geïllustreerd in paragraaf 3.2. van dit contract.  De Klant wordt ook gevraagd om een leveringsoptie en een betalingsmethode te kiezen uit de beschikbare opties. Als de Klant kiest voor onmiddellijke betaling per creditcard, Pay Pal of realtime bankoverschrijving, zal hij worden gevraagd om de relevante gegevens te verstrekken via een beveiligde verbinding. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de door de Klant verstrekte persoonlijke gegevens te controleren voor boekhoudkundige en administratieve doeleinden. Bij betalingen per creditcard wordt de aankoopprijs pas aan de Klant in rekening gebracht op het moment dat de Verkoper de daadwerkelijke orderbevestiging verstuurt.
4.2 In het geval dat tijdens de productkeuzeprocedure op de Site overeenkomstig art. 4.1 hierboven, opmerkt dat de prijs van één of meer van de Producten die hij/zij wenst te selecteren en te kopen duidelijk lager is dan de standaard geldende prijs, na aftrek van eventuele kortingen en/of promoties die op dat moment van kracht zijn, ten gevolge van een technisch probleem dat zich heeft voorgedaan op de Site, wordt de Consument vriendelijk verzocht niet verder te gaan met de aankooporder en de technische fout te melden aan de Klantendienst van de Verkoper door gebruik te maken van het Contactformulier.

 1. Levering en aanvaarding van goederen

5.1 Hoewel de Site in het algemeen vermeldt of Producten al dan niet beschikbaar zijn en de relevante levertijden, is dergelijke informatie louter indicatief en in geen geval bindend voor de Verkoper.
5.2 De Verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de op de Site vermelde leveringstermijnen na te leven en in elk geval te leveren binnen een termijn van maximaal 30 (dertig) dagen vanaf de dag nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst. Indien de bestelling niet kan worden uitgevoerd door de Verkoper omdat het door de Klant bestelde Product niet beschikbaar is, zelfs niet tijdelijk, voor levering, zal de Verkoper de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en het reeds betaalde bedrag terugbetalen zoals meer gedetailleerd geïllustreerd in art. 5.3 hieronder. Indien de Klant als betalingswijze bankoverschrijving heeft gekozen, begint de leveringstermijn te lopen vanaf de ontvangst van de bankoverschrijving door de Verkoper.
5.3 De door de Klant bestelde Producten worden geleverd volgens de methode die werd gekozen uit de beschikbare en op de Site vermelde methoden op het ogenblik van de bestelling. De Klant verbindt zich ertoe om onmiddellijk, binnen de 3 (drie) dagen na ontvangst van de Producten, te controleren of de levering correct is en alle en enkel de aangekochte Producten bevat, en om binnen deze termijn de Verkoper op de hoogte te brengen van elk ontvangen gebrek of elke discrepantie tussen de bestelling en de werkelijk ontvangen goederen, volgens de procedure voorzien in artikel 8 van onderhavig contract. 8 van dit contract; bij gebreke hiervan worden de Producten geacht aanvaard te zijn. In het geval dat de verpakking of de verpakking van de door de Klant bestelde Producten zichtbaar beschadigd op de plaats van bestemming aankomt, wordt de Klant uitgenodigd om de levering van de koerier te weigeren of de levering "met voorbehoud" te aanvaarden.

 1. Prijzen, verzendkosten, douanerechten en belastingen

6.1 De prijs van de te koop aangeboden Producten is de prijs die op de Site wordt vermeld op het moment dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst. De op de Site vermelde prijzen van de Producten zijn inclusief de kosten van standaardverpakking, BTW (indien van toepassing) en eventuele indirecte heffingen (indien van toepassing), en exclusief verzendkosten, die worden berekend voordat de door de Klant bij de Verkoper geplaatste bestelling wordt bevestigd, en die de Klant aanvaardt aan de Verkoper te betalen bovenop de op de Site vermelde prijs.
6.2 De prijzen van de producten kunnen variëren naargelang het specifieke prijsbeleid van de markt en de verzendingskosten. Verkoopperiodes en relatieve kortingen kunnen ook verschillen naargelang de gewoonten en gebruiken van individuele markten, naast lokale wetten en voorschriften.
6.3 Als de Producten worden geleverd in een land buiten de Europese Unie, is de totale prijs die wordt vermeld in de bestelling en de orderbevestiging, inclusief indirecte belastingen, exclusief eventuele douanerechten en eventuele andere belastingen die de Klant hierbij aanvaardt te betalen, indien nodig bovenop de prijs die wordt vermeld in de bestelling en de orderbevestiging, zoals vereist door de wetten die gelden in het land waar het Product wordt geleverd. Voor meer informatie over eventuele heffingen of belastingen die van toepassing zijn in het land waar de Klant woont of waar de Producten naar toe gaan, wordt de Klant verzocht contact op te nemen met de relevante autoriteiten in het land waar de Klant woont of waar de Producten naar toe gaan.
6.4 Alle extra kosten, lasten, belastingen en/of heffingen die in een bepaald land, onder welke titel dan ook, verschuldigd zijn voor de Producten die worden besteld onder de algemene verkoopvoorwaarden, zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant.
6.5 De Klant verklaart hierbij dat wanneer hij, op het moment dat de bestelling bij de Verkoper wordt geplaatst, niet op de hoogte is van de kosten, lasten, belastingen en/of heffingen waarnaar wordt verwezen in de paragrafen 6.3. en 6.4. hierboven, dit geen reden vormt voor beëindiging van deze overeenkomst en dit in geen geval aan de Verkoper in rekening zal worden gebracht.

 1. Betalingen

7.1 De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de uitvoering van het contract door de Verkoper een aanvang neemt op het ogenblik dat de prijs van het gekochte Product op de bankrekening van de Verkoper is bijgeschreven.
7.2 Betalingen voor bestellingen geplaatst op de Site kunnen gebeuren via de betaalmethoden vermeld tijdens de aankoopprocedure op de Site. Het is mogelijk dat sommige betalingsmethoden niet kunnen worden gebruikt omwille van het land van verkoop, het type van het aangekochte product en/of de leverings- of verzendingswijze.
7.3 Bij betaling per creditcard wordt de Klant doorgeleid naar een beveiligde site en worden de creditcardgegevens rechtstreeks doorgegeven aan Global Collect Service BV, gevestigd te Amsterdam, Nederland, via Platenweg 43-49, 2132 HF Hoofddorp, ingeschreven in het handelsregister van Amsterdam nr. 34140462, de exploitant die door de Verkoper is aangewezen om al dergelijke transacties af te handelen. De verstrekte gegevens worden veilig verzonden met behulp van SSL (Secure Socket Layer) 128 bit versleutelde bestandsoverdrachtsystemen. Dergelijke gegevens blijven ontoegankelijk, zelfs voor de Verkoper.
7.4 De factuur/factuurgegevens met betrekking tot de aankoop worden in elektronische vorm naar de Klant gestuurd, indien wettelijk vereist, naar het e-mailadres dat de Klant tijdens het registratieproces heeft opgegeven, indien de Producten moeten worden geleverd aan een ontvanger op het Italiaanse grondgebied, of in papieren vorm bij het gekochte Product gevoegd, in alle andere gevallen.

 1. Garantie van de verkoper, melding van non-conformiteiten en interventies onder garantie.

8.1 Voor bestellingen geplaatst door Klanten woonachtig in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, krachtens en voor de doeleinden van de Europese Richtlijn 771/2019 EG en het Italiaanse Wetsdecreet nr. 206/2005 (hierna "Consumentenwet"), garandeert de Verkoper de Consument dat de Producten vrij zijn van ontwerp- en materiaalfouten en voldoen aan de subjectieve en objectieve vereisten zoals gepubliceerd op de Site voor een periode van 2 (twee) jaar vanaf de datum van levering van de Producten aan de Consument.
8.2 Voor bestellingen geplaatst door Klanten die buiten de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk wonen, zijn de verplichtingen van de Verkoper onder deze garantie uitsluitend beperkt tot het repareren of vervangen, naar keuze van de Verkoper, van enig onderdeel van de Producten die, indien correct geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden, binnen 1 (één) jaar vanaf de datum van levering materiaal- of fabricagefouten blijken te vertonen.
8.3 De Verkoper heeft geen verplichtingen onder de garantie indien het vermeende defect blijkt te zijn opgetreden als gevolg van een van de volgende omstandigheden:

 1. a) Gebeurtenissen van overmacht. Onder "Overmacht" wordt verstaan omstandigheden of gebeurtenissen buiten de redelijke controle van Ledworks, al dan niet voorzienbaar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor de verkoop van de Producten, waardoor Ledworks haar verplichtingen redelijkerwijs niet kan nakomen of uitvoeren;
  b) Elektrische voedingscondities, inclusief voedingspieken, overspanning/onderspanning en rimpelstroomcontrolesystemen die de gespecificeerde limieten van de Producten en de limieten die zijn vastgesteld of gedefinieerd door relevante voedingsnormen voor het Product overschrijden;
  c) Onjuiste bedrading, installatie, verandering van instellingen of onderhoud van Producten of andere elektrische componenten zoals drivers die niet zijn uitgevoerd door (of voor) de Eigenaar;
  d) het niet naleven van installatie-, gebruiks- (zoals specifieke toleranties voor stroom en systeemvermogen), toepassings-, onderhouds- of omgevingsinstructies of -richtlijnen die zijn voorgeschreven door de Eigenaar of enig ander document dat bij de Producten is geleverd, of toepasselijke veiligheids-, industriële en/of elektrische normen of codes;
  e) het niet gebruiken van de Producten voor de doeleinden waarvoor deze zijn ontworpen;
  f) Het blootstaan aan corrosieve omgevingen, overmatige slijtage, verwaarlozing, onzorgvuldigheid, ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, onjuist of abnormaal gebruik van de Producten;
  g) Elke poging tot reparatie, wijziging of aanpassing die niet schriftelijk is goedgekeurd door de Eigenaar;
  h) Gebruik van LED-producten waarbij geen rekening is gehouden met de toepassingsinstructies met betrekking tot potentiële vervuiling (VOIC) of reiniging.

8.3 De Consument kan eventuele gebreken en non-conformiteiten melden door gebruik te maken van het Contactformulier, met vermelding van het geconstateerde gebrek en/of de geconstateerde non-conformiteit, alsmede de in het retourformulier zelf aangegeven relevante documentatie (minimaal n. 1 (één) foto van het Product, de door de Verkoper verzonden orderbevestiging en/of het aankoopbewijs). De rechtsvordering tot herstel van de gebreken die niet opzettelijk door de Verkoper zijn verzwegen, vervalt in ieder geval na zesentwintig maanden vanaf de levering van de Producten aan de Consument.
8.4 Na ontvangst van het formulier en de bijbehorende documentatie, zal de Verkoper de gebreken en non-conformiteiten die door de Consument via de hulpdienst van de Eigenaar zijn gemeld, evalueren en, na het uitvoeren van kwaliteitscontroles om de daadwerkelijke non-conformiteit van het Product te verifiëren, beslissen of de Consument toestemming krijgt om de Producten terug te sturen, door de Consument een e-mail te sturen met de "Retourcode", naar het adres dat door de Consument is opgegeven tijdens het registratieproces op de Site of bij het verzenden van de bestelling. De Producten waarvoor de Verkoper de terugzending heeft toegestaan, moeten door de Consument worden teruggestuurd, samen met een kopie van het bericht van de toestemming tot terugzending met de "Code voor terugzending", binnen de 30 (dertig) dagen na de melding van het gebrek of de non-conformiteit, naar het adres dat door de Verkoper zal worden meegedeeld.
8.5 In geval van defecten of niet-conformiteit heeft de Consument recht op herstel van de conformiteit van het Product door de Verkoper, door reparatie of vervanging, of alternatieve oplossingen in de gevallen uitdrukkelijk voorzien door de Consumentencode.
8.6 Indien de Verkoper zich ertoe verbonden heeft de Consument de betaalde prijs terug te betalen, zal de terugbetaling, indien mogelijk, gebeuren via hetzelfde betaalmiddel dat de Consument gebruikt heeft bij de aankoop van het Product of via bankoverschrijving. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om de Verkoper via het Contactformulier de bankgegevens mee te delen om de overschrijving in zijn voordeel uit te voeren en ervoor te zorgen dat de Verkoper in staat wordt gesteld om het verschuldigde bedrag terug te betalen.

 1. Aansprakelijkheid voor schade door producten met gebreken

9.1 Voor schade veroorzaakt door gebreken aan de Producten zijn de bepalingen van de Consumentencode van toepassing. In zijn hoedanigheid van distributeur van de Producten via de Site, ontheft de Verkoper zich van elke aansprakelijkheid, geen enkele uitgesloten en/of uitgezonderd, door op verzoek van de beschadigde Consument de identiteit en het adres van de betreffende fabrikant te vermelden.

 1. Recht op herroeping

10.1 De Klant heeft het recht om zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag van ontvangst van de bestelde Producten af te zien van een overeenkomst die is gesloten op grond van deze algemene verkoopvoorwaarden, om welke reden dan ook.
10.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Klant binnen de aangegeven termijn een verzoek te sturen naar de Verkoper via het gebied Retouraanvraag op de website.
10.3 Indien de Producten nog niet naar de Klant zijn verzonden, wordt de herroeping geacht te zijn uitgeoefend op het moment dat de Verkoper het verzoek tot herroeping van de Klant voor de gehele bestelling heeft ontvangen.
10.4 Indien de Producten reeds aan de Klant zijn verzonden, zal de Verkoper na ontvangst van het verzoek zoals voorzien in punt 10.2, het Formulier voor Geretourneerde Producten via e-mail naar de Klant sturen. Binnen de daaropvolgende 14 dagen dient de Klant de Producten aan de Verkoper te retourneren, samen met het Formulier voor Geretourneerde Producten te sturen of af te leveren bij Triboo Digitale c/o TWS, Via Philips, 12 - 20900 Monza (MB) - Italië.
10.5 Overeengekomen wordt dat alle verzendrisico's en kosten bij het retourneren van de Producten aan de Verkoper voor rekening van de Klant zijn.
10.6 Opdat het herroepingsrecht geldig kan worden uitgeoefend, dienen de Producten volledig intact (zonder tekenen van slijtage, slijtage, inkepingen, krassen, vervorming, enz.), compleet met alle onderdelen en accessoires (met ongewijzigde etiketten die nog aan het product zijn bevestigd) aan de Verkoper te worden geleverd of anderszins te worden verzonden, vergezeld van alle bijgeleverde instructies/notities/handleidingen, de originele verpakking en de originele garantie, indien deze vereiste niet in acht wordt genomen, zal de Klant afstand doen van zijn recht op terugbetaling. Hiertoe wordt het sterk aanbevolen om de originele verpakking van de Producten te gebruiken plus verdere beschermende verpakking die de Producten intact houdt en beschermt tegen schrijven of etiketten.
10.7 De Verkoper aanvaardt de terugzending van Producten, maar behoudt zich alle rechten voor om ervoor te zorgen dat deze worden teruggezonden overeenkomstig de in par. 10.6 vermelde voorwaarden. 10.6.
10.8 Indien de verificatie van de geretourneerde Producten voldoet aan de voorwaarden en het herroepingsrecht geldig werd uitgeoefend door de Klant binnen de voorziene termijn en op de beschreven wijze, zal de Verkoper het volledige bedrag dat werd betaald voor de aankoop van de Producten, met inbegrip van de verzendkosten zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen aan de Klant terugbetalen. Alle verzendkosten en eventuele aanvullende heffingen of belastingen die de Klant moet betalen voor het retourneren van het Product aan de Verkoper, blijven volledig voor rekening van de Klant.
10.9 De terugbetaling zal worden uitgevoerd, indien mogelijk met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant is gebruikt om het Product te kopen, of door middel van een bankoverschrijving ten gunste van de Klant; de Klant zal de bankgegevens verstrekken op de aanvraag voor teruggezonden producten, zodat de Verkoper in staat is om het betreffende bedrag terug te betalen. In het geval dat de betaling is verricht met een creditcard, zal de terugbetaling binnen de aangegeven termijn worden uitgevoerd door directe creditering van het verschuldigde bedrag op de creditcard die door de Klant is gebruikt om de goederen te betalen. In het geval dat de betaling is verricht via PayPal, zal de restitutie binnen de aangegeven tijd worden verricht door directe creditering van het verschuldigde bedrag op de rekening die door de Klant is gebruikt om voor de Producten te betalen.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De Klant erkent dat hij of zij zich ervan bewust is dat alle handelsmerken, namen en andere onderscheidende tekens, evenals alle namen, afbeeldingen, foto's, geschreven tekst of grafische voorstellingen die worden gebruikt op de Site of in verband met de Producten, het exclusieve eigendom zijn en blijven van de Eigenaar en/of zijn rechtverkrijgenden, zonder dat de Klant rechten kan ontlenen aan de toegang tot de Site en/of de aankoop van de Producten.
11.2 Tenzij vooraf specifieke schriftelijke toestemming is verleend door de Eigenaar, mag de inhoud van de Site niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, overgedragen met elektronische of conventionele middelen, gewijzigd of gebruikt voor welk doel dan ook.

 1. Bescherming van persoonsgegevens van klanten

12.1 Om verder te gaan met het registratieproces, een bestelling te plaatsen en dit contract te ondertekenen, is de Klant verplicht bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. De Klant erkent hierbij dat de verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden geregistreerd en gebruikt door de Verkoper en de Eigenaar in overeenstemming met en onderworpen aan de bepalingen van Verord. UE nr. 2016/679 en het Italiaanse Wetsdecreet nr. 196/2003 (gezamenlijk "Verordening Gegevensbescherming"), zoals later gewijzigd.
12.2 De Klant heeft het recht om op elk moment de persoonlijke gegevens die hij aan de Verkoper heeft verstrekt bij te werken en/of te wijzigen via het gedeelte "MijnAccount" op de Site, dat toegankelijk is na te zijn ingelogd.
12.3 Voor meer informatie over hoe de persoonlijke gegevens van Klanten worden verwerkt, verwijzen wij naar het Privacybeleid.

 1. Beveiliging

13.1 Hoewel de Verkoper alle nodige voorzorgsmaatregelen neemt om persoonsgegevens te beschermen tegen lekken, vervalsing, manipulatie of gebruik door onwettige derden, garandeert de Verkoper, wegens de kenmerken en technische beperkingen betreffende de bescherming van elektronische communicatie via het internet, niet dat de informatie of gegevens die door de Klant op de Site worden bekeken, zelfs nadat de Klant zijn relatieve inloggegevens heeft verstrekt, niet toegankelijk of zichtbaar zullen zijn voor onbevoegde derden.
13.2 Wat betreft de gegevens met betrekking tot betalingen per kredietkaart, maakt de Verkoper gebruik van de diensten van Global CollectService NV, die technologische systemen gebruikt om een maximaal niveau van betrouwbaarheid, veiligheid, bescherming en vertrouwelijkheid te garanderen voor informatie die via het web wordt verzonden.

 1. Toepasselijk recht, schikkingen en jurisdictie

14.1 Alle verkoopovereenkomsten die tussen de Verkoper en de Klant op grond van deze algemene verkoopvoorwaarden worden gesloten, worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende Italiaanse wetten en in het bijzonder met Wetgevingsdecreet nr. 206 van 6 september 2005 van het Wetboek van de Klant, met specifieke verwijzing naar de voorschriften inzake op afstand gesloten overeenkomsten, en met Wetgevingsdecreet nr. 70 van 9 april 2003 betreffende bepaalde aspecten van de elektronische handel. Dit doet geen afbreuk aan de rechten die de Klant heeft op grond van bindende bepalingen die van kracht zijn in het land waar de Klant woont.
14.2 In geval van een geschil tussen de Verkoper en de Klant, verbinden wij ons ertoe te streven naar een minnelijke schikking die de Klant kan voorleggen aan de dienst RisolviOnline, een onafhankelijke schikkingsdienst van de Raad van Arbitrage van de Kamer van Koophandel van Milaan, die de mogelijkheid biedt om een bevredigend akkoord te bereiken, met de hulp van een onpartijdige en deskundige arbiter, op een minnelijke en veilige manier op het internet.  Voor meer informatie over de RisolviOnline-regeling of om een verzoek tot schikking in te dienen, kunt u de website bezoeken op www.risolvionline.com.
14.3 Als alternatief voor de schikking voorgesteld in art. 14.2 hierboven, heeft elke Klant die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte ook recht op toegang tot het Europese Online Geschillenbeslechtingsplatform (European ODR Platform) om eventuele geschillen tussen de Verkoper en de Klant op te lossen. Het Europese ODR-platform is ontwikkeld en wordt beheerd door de Europese Raad ter uitvoering van Richtlijn 2013/11/EU en Verordening (EU) nr. 524/2013, om buitengerechtelijke oplossingen te bieden die onafhankelijke, onpartijdige, transparante, eenvoudige, efficiënte, snelle en goedkope manieren zijn om binnenlandse en grensoverschrijdende geschillen op te lossen die voortvloeien uit online verkoop- of dienstencontracten tussen een Klant die in de EU woont en een professional die in de EU woont, door tussenkomst van een ADR-entiteit (alternatieve geschillenbeslechting) die dergelijke diensten aanbiedt, zoals te zien is in de verstrekte lijst. Voor meer informatie over het Europese ODR-platform, of om een klacht in te dienen en alternatieve beëindigingsprocedures te starten met betrekking tot het geschil in verband met dit contract, kunt u de volgende link gebruiken: http://ec.europa.eu/odr. Het e-mailadres van de Verkoper dat bij het Europese ODR-platform gemeld moet worden, is als volgt: info@twinkly.com.
14.4 Als er geen poging tot schikking wordt ondernomen, zoals onder punt 14.2, of als de poging niet succesvol is, wordt de rechtbank van Milaan exclusief bevoegd verklaard voor al dergelijke geschillen, behalve wanneer deze bepaling niet kan worden toegepast vanwege bindende bepalingen die van kracht zijn in het land waar de Klant woont.

Klantenservice

Wij zijn 24/7 beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Krijg de laatste primeur over nieuwe Twinkly producten, promoties en meer.